Stockholm, 1 april 2016 – Orc Group Holding AB (under namnändring till, och nedan refererat till som, Itiviti Group Holding AB) offentliggjorde idag att samgåendet med CameronTec Intressenter
Top Holding AB är slutfört. Orc och CameronTec presenterade den 2 februari det nya gemensamma bolaget Itiviti. Med syfte att förenkla den nya koncernens struktur slår man samman de juridiska organisationerna genom att transferera CameronTec Intressenter Top Holding AB in under Itiviti Group Holding AB. I samband med transaktionen optimerar man den nya koncernens kassa genom återbetalning av ett banklån på 220 miljoner kronor. Lånet återbetalas med existerande kassa och befintliga kreditfaciliteter. Kvartalsrapporten för det första kvartalet 2016 kommer att redovisa resultatet för den kombinerade nya koncernen. Som tidigare kommunicerats redovisade Itiviti för helåret 2015 intäkter på 685 miljoner kronor och EBITDA på 317 miljoner kronor.
 
Om Itiviti
Itiviti är en världsledande leverantör av teknologi till kapitalmarknadens aktörer. Tradingfirmor, banker, mäklare och institutionella kunder använder Itivitis lösningar och kunnande för att effektivisera sin dagliga verksamhet och för att skapa bestående konkurrensfördelar på globala marknader.
 
Itiviti bildades 2016 genom samgåendet mellan Orc Group och CameronTec Group. Företaget har ca 400 medarbetare och en uppskattad årlig omsättning på 700 MSEK.
 
Itiviti arbetar med kontinuerlig innovation för att utveckla flexibla plattformar och lösningar som hjälper kunderna att ta initiativet och möta utmaningar från föränderliga marknader och regelverk.
 
Itiviti ägs av Nordic Capital Fund VII.
 
www.itiviti.com

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tony Falck, CFO, Itiviti Group, Tel. +46 8 506 477 24
 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Itiviti Group Holding AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2016 kl. 08:00.

Share this article