Itiviti Group Holding AB (publ) (tidigare Cidron Delfi Intressenter AB (publ)) har idag skickat ut underrättelser avseende utnyttjande av bolagets möjlighet till förtida inlösen av alla utestående obligationer med ISIN SE0004872851 ("Obligationerna") till alla obligationsinnehavare per den 20 februari 2017.

Datum för inlösen kommer att vara den 27 mars 2017. Obligationerna kommer att inlösas till ett belopp motsvarande summan av:

a) 100 procent av det nominella beloppet (d.v.s. 100 000 EUR per Obligation);

b) 25 procent av räntesatsen; och

c) upplupen, men ej betald, ränta.

Inlösenbeloppet uppgår till 63 499 167 EUR totalt och till 105 831,94 EUR per Obligation. Avstämningsdagen för inlösen är den 20 mars 2017. I samband med inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Itiviti Group Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2017 kl. 16.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Itiviti Group Holding AB (publ)
Tony Falck, CFO, tel. +46 8 506 477 24


Om Itiviti
Itiviti är en världsledande leverantör av teknologi till kapitalmarknadens aktörer. Tradingfirmor, banker, mäklare och institutionella kunder använder Itivitis lösningar och kunnande för att effektivisera sin dagliga verksamhet och för att skapa bestående konkurrensfördelar på globala marknader.

Itiviti har 13 kontor och mer än 400 kunder över hela världen. Företaget bildades genom ett samgående mellan Orc Group, världsledande inom teknologi för börshandel, och CameronTec Group, den globala standarden inom infrastruktur för finansiell meddelandehantering. Från starten 2016 har Itiviti ca 400 medarbetare och en uppskattad årsomsättning på 700 MSEK.

Itiviti arbetar med kontinuerlig innovation för att utveckla flexibla plattformar och lösningar som hjälper kunderna att ta initiativet och möta utmaningar från föränderliga marknader och regelverk.

Itiviti Group Holding AB ägs av Itiviti AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare.

För mer information besök: Itiviti.com

Share this article


Downloads

Download Link