Press release, 30 september 2010 

Cidron Intressenter AB[1] (”Cidron Intressenter”), ett bolag indirekt helägt av Nordic Capital VII Limited[2] (”Nordic Capital Fund VII”), offentliggjorde den 29 september 2010 ett rekommenderat erbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Munters AB (”Munters”) om förvärv av samtliga aktier i Munters till ett pris av 73 kronor kontant per aktie. 

Erbjudandehandlingen för Cidron Intressenters erbjudande offentliggjordes idag. 

Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på Cidron Intressenters hemsida (www.cidronintressenter.com) och på Nordeas hemsida (www.nordea.se/placera) och kommer även att distribueras till aktieägare i Munters vars innehav var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 29 september 2010. 

Acceptperioden löper från och med den 1 oktober 2010 till och med den 21 oktober 2010. 

Likviddag beräknas infalla den 27 oktober 2010. Cidron Intressenter förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. 

Bank of America Merrill Lynch och Nordea Corporate Finance är finansiella rådgivare och White & Case och Ashurst Advokatbyrå AB är juridiska rådgivare till Nordic Capital Fund VII och Cidron Intressenter i samband med genomförandet av Erbjudandet.

  

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till www.cidronintressenter.com och Nordea på telefon + 46 8 21 27 67. 

Frågor från media ställs till:

Mikael Widell, Communications Manager
+46 8 440 50 70
+46 703 11 99 60 

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 30 september 2010 kl. 11:45.

Meddelande 
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Cidron Intressenter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. 

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Cidron Intressenter kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. 

Framtidsinriktad information
Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Cidron Intressenters och Munters kontroll, inkluderande effekter av förändringar i den ekonomiska konjunkturen, räntenivåer, fluktuationer i efterfrågan på produkter, konkurrens, teknisk utveckling, relationer till anställda, ändringar i plan- och byggföreskrifter, naturkatastrofer och potentiellt behov av ökade kapitalkostnader (exempelvis till följd av ökad efterfrågan, nya affärsmöjligheter och lansering av ny teknologi).

[1] Ett nybildat bolag indirekt helägt av Nordic Capital Fund VII, under namnändring från Goldcup 5924 AB till Cidron Intressenter AB.

[2] Nordic Capital VII Limited är ett så kallat limited liability company, bildat i enlighet med lagstiftningen i Jersey och med registrerat säte på St Helier, Jersey, vilket agerar, i samband med Erbjudandet, i sin kapacitet såsom så kallad General Partner för och på uppdrag av Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P.

Share this article


Downloads

Download Link