INTEGRATIONEN AV TBRICKS I HUVUDSAK GENOMFÖRD

>  Rörelsens intäkter under januari – mars 2015 uppgick till 114 236 (97 789) Tkr, en ökning om 17 % jämfört med samma kvartal 2014. Justerat för valutaeffekt har intäkterna ökat med 9 447 Tkr, där förvärvet av Tbricks har bidragit med merparten.

>  Justerad EBITDA uppgick till 44 090 (41 274) Tkr och justerat EBITDA-CAPEX uppgick till 12 815 (16 301) Tkr. Rörelsens kostnader och CAPEX, justerade för engångseffekter, är högre jämfört med motsvarande period föregående år vilket främst förklaras av förvärvet av Tbricks och den försvagade svenska kronan.

>  I och med förvärvet av Tbricks har Orc beslutat att majoriteten av framtida produktutveckling kommer att ske från Tbricks tradingplattform. Detta har resulterat i en nedskrivning av bokfört värde på teknologi hänförligt till Orcs tradingplattform om 148 000 Tkr.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR TORBEN MUNCH KOMMENTERAR:
“Under första kvartalet har Orc, utöver löpande affärsaktiviteter, fokuserat på att genomföra integrationen av Tbricks. De första 100 dagarna sedan förvärvet har passerat, och vi är nöjda med att nästan ha slutfört integrationen inom denna period.

För att försäkra oss om att våra kunder fortsatt har vår fulla uppmärksamhet, har vi lagt stort fokus på att genomföra en snabb integration. Vi arbetar alltjämt intensivt med att demonstrera vår nya plattforms många fördelar för kunder runt om i världen, med mycket positiva reaktioner.

Som följd av förvärvet ökade intäkterna avsevärt i det första kvartalet. Kostnadssidan påverkades dock negativt av den svaga svenska kronan. Dessutom har synergier från förvärvet ännu inte fått fullt genomslag i siffrorna. Resultatet minskade därför jämfört med föregående kvartal. Vi känner emellertid tillförsikt vad gäller förvärvets positiva effekt på kostnadsbasen över tid”.

OM ORC GROUP
Orc är den marknadsledande teknikleverantören inom handel med derivatinstrument. Vi förser marknadsaktörer över hela världen med de verktyg som krävs för att behålla ett försprång på dagens marknader med hårt konkurrenstryck och snabba förändringar. Genom långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation bygger vi nästa generations appbaserade tradingplattform för handlare och market makers.

Orc är globalt verksamma med 200 kunder i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra.

Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet.

Orc ägs av Orc Group Holding AB som är majoritetsägt av Nordic Capital Fund VII.

För mer information besök: orc-group.com

KONTAKTINFORMATION
VD Torben Munch, telefon: +46 8 506 477 35
CFO Tony Falck, telefon: +46 8 506 477 24

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Orc Group Holding AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2015 kl. 08:00.


Share this article