STABILISERING AV INTÄKTER OCH FORTSATTA INVESTERINGAR I VÅRA PRODUKTER

  • Rörelsens intäkter under januari – mars 2014 uppgick till 98 (112) Mkr, en minskning med 13 %. Intäkts-minskningen är delvis en släpande effekt från tidigare kvartal. Orc har fortsatt fullt fokus på att kapitalisera på det nya plattformserbjudandet.
  • Justerad EBITDA uppgick till 42 (55) Mkr och justerat EBITDA-CAPEX uppgick till 17 (30) Mkr. Rörelsens kostnader och CAPEX är i nivå med motsvarande period föregående år.
  • Jämfört med föregående kvartal stärktes resultatet på grund av väsentligt lägre kostnader i form av återvunna kundförluster i perioden, lägre hyreskostnader, lägre konsultkostnader och marknadsföringskostnader. Investeringsnivån avseende produktutveckling var oförändrad.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR TORBEN MUNCH KOMMENTERAR:
”Den försiktigt positiva försäljningstrend vi noterat i det fjärde kvartalet har fortsatt under det första kvartalet. Denna syns dock inte ännu i intäkterna, som fortfarande reflekterar tidigare kvartals otillfredsställande utveckling. Det är för tidigt att tala om en vändning av trenden med fallande intäkter, men dessa positiva indikationer inger viss tillförsikt inför framtiden. Marknadsförutsättningarna är emellertid fortsatt svåra.

Kostnaderna i det första kvartalet var avsevärt lägre än i föregående kvartal, vilket reflekterar Orcs fortsatta kostnadsdisciplin. Alla bolagets avdelningar arbetar kontinuerligt för att sänka de kostnader som inte påverkar förmågan att genomföra vår strategi.

Kvartalet har präglats av hög aktivitet i samband med vår globala ompositionering av Orc. Bolaget rör sig snabbt mot att erbjuda en bred infrastruktur för olika typer av elektronisk handel, från att tidigare främst ha varit en världsledande produktleverantör inriktad på derivatinstrument. Strategins framgång bekräftas av ett antal nya kontrakt med globala “Tier 1” kunder, baserade på vårt nya plattforms-erbjudande”.

OM ORC GROUP
Orc är världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument. Genom att fokusera på långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation stödjer vi ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare världen över.

Våra kunder uppskattar Orcs robusta lösningar för att de skapar konkret värde och bidar till att de kan nå sina affärsmål på de allt mer komplexa och konkurrensutsatta finansiella marknaderna.

Orc är globalt verksamma med nära 200 kundinstallationer i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra.

Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet.

Orc ägs av Orc Group Holding AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare.

För mer information besök: orc-group.com

KONTAKTINFORMATION
VD Torben Munch, telefon: +46 8 506 477 35
CFO Tony Falck, telefon: +46 8 506 477 24

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Orc Group Holding AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2014 kl. 08:00.

Share this article