• Rörelsens intäkter under juli - september 2015 uppgick till 123 343 (97 743) Tkr, en ökning med 26 % jämfört med samma kvartal 2014. Justerat för valutakurseffekter uppgick intäktsökningen till 11 400 Tkr där merparten förklaras av förvärvet av Tbricks. I jämförelse med andra kvartalet 2015 har intäkterna ökat med 3 833 Tkr, justerat för valutakurseffekter har intäkterna ökat med 1 368 Tkr där merparten av ökningen kommer från APAC-regionen.

  • Justerad EBITDA uppgick till 65 692 (46 340) Tkr och justerad EBITDA-CAPEX uppgick till 32 970 (17 647) Tkr. Rörelsens kostnader och CAPEX, justerade för engångseffekter, är högre jämfört med motsvarande period föregående år vilket främst förklaras av den försvagade svenska kronan och ökade rörelsekostnader efter förvärvet av Tbricks. Trots att personalstyrkan ökat med 45 personer i snitt är personalkostnaderna i linje med samma period föregående år, då merparten av anställningarna skett i St. Petersburg, där lönenivån generellt är lägre.

  • EBITDA-CAPEX för årets tredje kvartal uppgick till 32 970 Tkr jämfört med 19 704 Tkr i årets andra kvartal. Förbättringen är huvudsakligen hänförlig till säsongseffekter i personalkostnader. Det föregående kvartalet var dessutom belastat av kostnaden för en intern global konferens i Stockholm.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR TORBEN MUNCH KOMMENTERAR:
“I oktober meddelade vi att Orc går samman med CameronTec, marknadsledande inom konnektivitet och onboarding. Bolagen kommer att fortsätta verka i två fristående divisioner under ett gemensamt holding-bolag och vi förväntar oss att det bredare produkterbjudandet, levererat genom korsförsäljning, kommer att ge våra kunder betydande mervärden.

Orcs affär hade fortsatt positivt momentum i det tredje kvartalet, till stor del drivet av Americas-regionen, men med god försäljning också i de andra regionerna. Marknadsförutsättningarna är fortsatt utmanande för våra kunder, och tilltagande reglering ökar komplexiteten i vår bransch. Orc betraktar denna situation som en affärsmöjlighet. Vi fortsätter investera i våra produkter och tjänster för att ligga i framkant vad gäller nya regleringar, så att vi kan hjälpa våra kunder att anpassa sig till de nya kraven utan att deras löpande verksamhet störs.

Vad gäller marknadsläget skiftar bilden beroende på var man befinner sig. Vissa regioner upplever sunda handelsvolymer, medan andra, såsom Kina, för närvarande möter svårigheter. Sammantaget ser vi på framtiden med tillförsikt, när vi tillsammans med CameronTec går in i en ny fas, väl utrustade med moderna och attraktiva produktlösningar och tjänster”.

OM ORC GROUP
Orc, världsledande teknikleverantör inom börshandel med derivatinstrument. Framgångsrika marknadsaktörer vänder sig till Orc för nästa generation lösningar med de verktyg som krävs för att behålla ett försprång på dagens marknader som präglas av hårt konkurrenstryck och snabba förändringar.

Genom långsiktiga samarbeten och kontinuerlig, resultatinriktad innovation tillgodoser Orc kraven från ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare över hela världen. Orc har kapacitet för global leverans, med 200 kunder i över 30 länder och anslutningar till över 150 marknadsplatser, samt kontor i alla ledande finansiella centra.

Orc erbjuder även expertrådgivning och tjänster som kombinerar vårt tekniska kunnande med djupa insikter om finansbranschen, bland annat kring riskhantering och marknadsregleringar. Våra tjänster bidrar till att minska kostnader och komplexitet och gör det möjligt för kunden att lägga fullt fokus på sin tradingverksamhet.

I oktober 2015 gick Orc samman med CameronTec, den globala standarden inom finansiell meddelandehantering, med målet att skapa det starkaste erbjudandet inom teknologi för trading och konnektivitet på kapitalmarknaden.

Orc ägs av Orc Group Holding AB, där Nordic Capital Fund VII är huvudägare.

För mer information besök: orc-group.com

KONTAKTINFORMATION
VD Torben Munch, telefon: +46 8 506 477 35
CFO Tony Falck, telefon: +46 8 506 477 24

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Orc Group Holding AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2015 kl. 08:00.

Share this article