FRAMSTEG FÖR ORCS PRODUKTER MEN FORTSATT UTMANANDE MARKNADER
> Rörelsens intäkter under juli – september 2014 uppgick till 98 (105) Mkr, en minskning med 7 % jämfört med samma period 2013, vilket främst beror på fortsatt låg aktivitet på de finansiella marknaderna. Intäkterna var oförändrade gentemot årets två första kvartal.

> Justerad EBITDA uppgick till 43 (54) Mkr och justerat EBITDA-CAPEX uppgick till 17 (26) Mkr. Rörelsens kostnader och CAPEX är i nivå med motsvarande period föregående år samt föregående kvartal. Resultatnivån är i paritet med de senaste två kvartalen.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR TORBEN MUNCH KOMMENTERAR:
“Tredje kvartalets intäkter var i paritet med tidigare kvartal. Fortsatt osäkerhet råder dock vad gäller marknadsutsikterna, såväl i Europa som i Nordamerika och Asien.

Det tredje kvartalet såg fortsatta framgångar för Orcs nya produktsvit. Orc Flow Control, ett mångsidigt verktyg för riskkontroll och regelefterlevnad, belönades av branschorganisationen Futures and Options World (FOW) med priset för “Best New Product for Risk Management of the Year”.

Såväl intäkterna som kostnaderna var stabila under kvartalet. Som tidigare nämnts har Orc etablerat en stark kostnadskultur, som möjliggjort för bolaget att uppvisa starka marginaler även när intäkterna är under press.

Den globala finansmarknaden fortsätter att utvecklas, med långsamt växande klarhet vad gäller regleringar och det framtida finanssystemets struktur. Orc följer utvecklingen och anpassar proaktivt utbud och tjänster för att på bästa sätt hjälpa våra kunder till framgång i deras kärnverksamhet”.

OM ORC GROUP
Orc är världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument. Genom att fokusera på långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation stödjer vi ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare världen över.

Våra kunder uppskattar Orcs robusta lösningar för att de skapar konkret värde och bidar till att de kan nå sina affärsmål på de allt mer komplexa och konkurrensutsatta finansiella marknaderna.

Orc är globalt verksamma med nära 200 kundinstallationer i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra.

Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet.

Orc ägs av Orc Group Holding AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare.

För mer information besök: orc-group.com

KONTAKTINFORMATION
VD Torben Munch, telefon: +46 8 506 477 35
CFO Tony Falck, telefon: +46 8 506 477 24

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Orc Group Holding AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2014 kl. 08:00.

Share this article