STARKT MOMENTUM I FÖRSÄLJNINGEN OCH NY MARKNAD I KINA

  • Rörelsens intäkter under april – juni 2015 uppgick till 119 510 (98 810) Tkr, en ökning med 21 % jämfört med samma kvartal 2014. Justerat för valutakurseffekter uppgick intäktsökningen till 8 400 Tkr där merparten förklaras av förvärvet av Tbricks. I jämförelse med första kvartalet 2015 har intäkterna ökat med 5  274 Tkr, justerat för valutakurseffekter är intäkterna oförändrade. Intäkterna från APAC-regionen har stärkts genom ökad försäljning i främst Kina. Americas- och EMEA-regionen visar på en oförändrad respektive en svagt minskad nivå.
  • Justerad EBITDA uppgick till 47 093 (41 634) Tkr och justerad EBITDA-CAPEX uppgick till 19 704 (14 065) Tkr. Rörelsens kostnader och CAPEX, justerade för engångseffekter, är högre jämfört med motsvarande period föregående år vilket främst förklaras av den försvagade svenska kronan och förvärvet av Tbricks.
  • EBITDA-CAPEX för årets andra kvartal uppgick till 19 704 Tkr jämfört med 12 814 Tkr i årets första kvartal. Förbättringen är främst hänförlig till gynnsamma valutakurseffekter samt lägre personalkostnader på grund av färre antal anställda under årets andra kvartal jämfört med det första kvartalet.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR TORBEN MUNCH KOMMENTERAR:
“Asienregionen upplevde ett starkt kvartal vad avser försäljning, delvis med stöd av Orcs strategiska beslut att erbjuda produkter och tjänster för handel på kinesiska börser. Vi är entusiastiska över de många möjligheter som skapas i och med de kinesiska marknadernas öppnande för handel. Vår historik som en pålitlig leverantör med beprövade lösningar gör Orc väl positionerat för att dra nytta av det stora intresset för dessa marknader.

Förvärvet av Tbricks möts av en fortsatt positiv respons från marknaden. Flera kunder har beslutat att uppgradera till den nya Orc Tbricks-plattformen och våra kundteam arbetar med dessa kunder för att säkra en friktionsfri övergång.

Trots att marknaden är fortsatt utmanande upplever vi att det finns det goda möjligheter för den leverantör som lyckas leverera en överlägsen produkt och service”.

OM ORC GROUP
Orc är världens ledande teknikleverantör inom börshandel med derivatinstrument. Framgångsrika marknadsaktörer vänder sig till Orc för nästa generation lösningar med de verktyg som krävs för att behålla ett försprång på dagens marknader som präglas av hårt konkurrenstryck och snabba förändringar.

Genom långsiktiga samarbeten och kontinuerlig, resultatinriktad innovation tillgodoser Orc kraven från ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare över hela världen. Orc har kapacitet för global leverans, med 200 kunder i över 30 länder och anslutningar till över 150 marknadsplatser, samt kontor i alla ledande finansiella centra.

Orc erbjuder även expertrådgivning och tjänster som kombinerar vårt tekniska kunnande med djupa insikter om finansbranschen, bland annat kring riskhantering och marknadsregleringar. Våra tjänster bidrar till att minska kostnader och komplexitet och gör det möjligt för kunden att lägga fullt fokus på sin tradingverksamhet.

Orc ägs av Orc Group Holding AB, där Nordic Capital Fund VII är huvudägare.

För mer information besök: orc-group.com

KONTAKTINFORMATION
VD Torben Munch, telefon: +46 8 506 477 35
CFO Tony Falck, telefon: +46 8 506 477 24

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Orc Group Holding AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2015 kl. 08:00.

Share this article