STABILA INTÄKTER I FÖRSTA HALVÅRET OCH FORTSATT KOSTNADSKONTROLL

> Rörelsens intäkter under april – juni 2014 uppgick till 99 (109) Mkr, en minskning med 9 % jämfört med samma period 2013, vilket främst beror på de utmanande marknadsförutsättningarna. I jämförelse med Q1 2014 har intäkterna ökat med 1 Mkr, förklarat av ökade intäkter från Professional Services. Systemintäkterna har stabiliserats och är oförändrade gentemot föregående kvartal.

> Justerad EBITDA uppgick till 41 (52) Mkr och justerat EBITDA-CAPEX uppgick till 14 (22) Mkr. Rörelsens kostnader och CAPEX är i nivå med motsvarande period föregående år samt föregående kvartal. Resultatnivån är i paritet med de senaste två kvartalen.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR TORBEN MUNCH KOMMENTERAR:
“Intäkterna stabiliserades under det andra kvartalet, efter en längre tids fallande trend. Våra kunder upplever dock fortsatt osäkra framtidsutsikter, med resultatet att investeringsbeslut ofta försenas eller skjuts upp. Vi ser dock allt fler tecken på att vår strategi är korrekt, vilket också bekräftas av positiv feedback från kunder.

Orcs fortsatta fokus på kostnadskontroll återspeglades i en kostnadsnivå i linje med föregående kvartal. En stark kostnadskultur har etablerats i företaget de senaste åren, med tydligt positivt resultat. Under kvartalet stängdes också Orcs kontor i Brasilien, som en del i effektiviseringsarbetet.

Marknadens aktörer positionerar sig för framtida utmaningar både för finanssektorn generellt och för mjukvarubolag specifikt. Som marknadsledare inom vårt segment har vi fortsatt tilltro till vår vision; att adressera allt fler av våra befintliga och nya kunders utmaningar och behov med innovativa lösningar”.
   

OM ORC GROUP
Orc är världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument. Genom att fokusera på långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation stödjer vi ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare världen över.

Våra kunder uppskattar Orcs robusta lösningar för att de skapar konkret värde och bidar till att de kan nå sina affärsmål på de allt mer komplexa och konkurrensutsatta finansiella marknaderna.

Orc är globalt verksamma med nära 200 kundinstallationer i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra.

Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet.

Orc ägs av Orc Group Holding AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare.

För mer information besök: orc-group.com

KONTAKTINFORMATION
VD Torben Munch, telefon: +46 8 506 477 35
CFO Tony Falck, telefon: +46 8 506 477 24

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Orc Group Holding AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2014 kl. 08:00.

Share this article