Stora framsteg med ett flertal vunna affärer i kvartalet

  • Rörelsens intäkter under januari – mars 2016 uppgick till 174 858 (160 543) Tkr, en ökning med 9 % jämfört med samma kvartal 2015. Den svenska kronan har försvagats mot euron och dollarn vilket har påverkat intäkterna positivt. Justerat för valutakurseffekter uppgick intäktsökningen för licensintäkter till 5 737 Tkr (4 %) där merparten förklaras av en ökad försäljning för produkterna Tbricks by Itiviti, VeriFIX by Itiviti and Catalys by Itiviti.

  • Justerad EBITDA uppgick till 87 730 (67 033) Tkr och EBITDA-CAPEX uppgick till 31 309 (22 270) Tkr. Rörelsens kostnader och CAPEX, justerade för engångseffekter, är 5 276 Tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Merparten av kostnadsökningen förklaras av tillkommande utgifter för hård- och mjukvara om 5 682 Tkr främst i och med satsningen på Managed Services. Utvecklingen av Itivitis nya produktutbud för att möta regulatoriska krav i enlighet med MIFID II och andra regelverk har resulterat i högre utvecklingskostnader. Personalkostnaderna justerat för engångskostnader och valuta är i nivå med samma kvartal föregående år.

Verkställande direktör Torben Munch kommenterar:

“Itiviti har haft ett framgångsrikt första kvartal, med ett antal nya affärer som visar på styrkan i vårt nya kombinerade erbjudande. Det extra arbetet som krävs i samband med integrationen av de tidigare organisationerna (Orc och CameronTec) har inte påverkat vårt fortsatta fokus på kundservice eller vår förmåga att upprätthålla ett högt tempo i affärsverksamheten. I kvartalet vann vi ett flerårskontrakt för utveckling av en produktsvit för valutahandel. Det långsiktiga avtalet mellan vår kund och Itiviti bekräftar ett starkt förtroende för oss som partner och breddningen med ett nytt tillgångsslag är ett bevis för vår plattforms flexibilitet.

Dessutom har vi engagerats av en europeisk bank för att tillhandahålla nästa generations orderhanteringssystem (OMS). Till följd av de nya marknadsförutsättningarna, med högre krav på ’best execution’ och operationell effektivitet har många existerande OMS-lösningar blivit föråldrade. Vi betraktar detta som en affärsmöjlighet för Itiviti, och ser konkreta bevis till stöd för vår strategi med såväl vertikal som horisontell expansion längs värdekedjan.

Vi har också slagit samman de tidigare juridiska enheterna Orc och CameronTec i en ny organisation, vilket möjliggör konsolidering av finansiell rapportering. I samband med denna transaktion optimerade vi den nya koncernens finansiering genom återbetalning av banklån.

Vi är fyllda av tillförsikt inför de kommande kvartalen och vi ser fram emot att demonstrera kraften i Itivitis snabbt växande erbjudande för nya och existerande klienter runt om i världen”.

Om Itiviti
Itiviti är en världsledande leverantör av teknologi till kapitalmarknadens aktörer. Tradingfirmor, banker, mäklare och institutionella kunder använder Itivitis lösningar och kunnande för att effektivisera sin dagliga verksamhet och för att skapa bestående konkurrensfördelar på globala marknader.

Itiviti har 13 kontor och mer än 400 kunder över hela världen. Företaget bildades genom ett samgående mellan Orc Group, världsledande inom teknologi för börshandel, och CameronTec Group, den globala standarden inom infrastruktur för finansiell meddelandehantering. Från starten 2016 har Itiviti ca 400 medarbetare och en uppskattad årsomsättning på 700 MSEK.

Itiviti arbetar med kontinuerlig innovation för att utveckla flexibla plattformar och lösningar som hjälper kunderna att ta initiativet och möta utmaningar från föränderliga marknader och regelverk.

Itiviti Group Holding AB ägs av Itiviti AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare.

För mer information besök: Itiviti.com

Share this article