Fokus på innovation och genomförande av strategi

  • Rörelsens intäkter under juli – september 2016 uppgick till 173 125 (177 717) Tkr, en minskning med 3 % jämfört med samma kvartal 2015. Justerat för valutakurseffekter minskade intäkterna med -760 Tkr (0 %). Minskningen var hänförlig till Professional Services medan Systemintäkterna ökade marginellt.
     
  • Justerad EBITDA uppgick till 97 831 (92 107) Tkr och EBITDA-CAPEX uppgick till 52 475 (48 955) Tkr. Rörelsens kostnader och justerad CAPEX, justerade för engångseffekter, var 7 800 Tkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat med valutakurseffekter var kostnaden 5 562 Tkr lägre jämfört med samma period föregående år, en kostnadsminskning med 4 %. Personalstyrkan har ökats med ca 15 personer men på grund av synergieffekter från sammanslagningen av CameronTec och Orc samt ett lägre utfall på rörliga lönedelar i perioden minskade personalkostnaderna. Kundförlusterna var nästintill obefintliga vilket tillsammans med övriga synergieffekter resulterade i en minskning även av de övriga rörelsekostnaderna. Fortsatt fokus på utveckling av Itivitis nya produkterbjudande förklarar ökningen av justerad CAPEX.

Verkställande direktör Torben Munch kommenterar:

”Det tredje kvartalet levde inte helt upp till våra förväntningar vad gäller tillväxt, medan marknadstrenderna utvecklas såsom vi förutsett. Inom tradingområdet pågår en långsam konsolidering bland mindre aktörer. Itiviti har länge noterat denna trend och därför styrt vårt erbjudande mot större banker och tradingfirmor, vilket också nu syns i vår pipeline.  Större motparter tenderar dock att innebära längre försäljningscykler, ett faktum som påverkat kvartalets intäkter.

De senaste veckorna har vi formellt påbörjat marknadsföringen av Itivitis kompletta lösningar för marknadsreglering. Marknaden har visat stort intresse för dessa redan i ett tidigt skede, med resultatet att några kunder tecknade kontrakt redan innan lanseringen. Vi kan nu presentera en komplett produktsvit för att möta de utmaningar som de nya regelverken medför. Vi har också lanserat Itiviti Managed Connectivity Platform, som hjälper kunder att fokusera på sin kärnverksamhet genom att hantera FIX-konnektivitet på ett mer effektivt sätt. 

Nyckeln till att vara fortsatt relevant i vår konkurrensutsatta bransch är ständig innovation. Itivitis plattformar Tbricks by Itiviti och Catalys by Itiviti svarar mot dagens högt ställda krav och erbjuder samtidigt potential för framtiden vad gäller flexibilitet, funktionalitet och prestanda. Det är alltid glädjande när våra ansträngningar uppmärksammas, nu senast av CV Magazine som utsett Itiviti till vinnare av 2016 Technology Innovator Award. 

På den nya spelplanen som är Itivitis marknad finns en tydlig skillnad mellan leverantörer med moderna plattformar och de som är begränsade av gammal teknologi. Det räcker inte att ha kunskaper och en vision – det krävs också rätt verktyg för att omsätta dessa till en lösning med hög prestanda och funktionalitet, som kan möta kundernas nya behov i takt med att de uppkommer.

Itiviti fortsätter att växa, med nya kunder och nya produkter. Vi är nu mer än 390 anställda, jämfört med ca 375 vid samma tidpunkt förra året. Vi håller starkt fokus på vår kostnadsbas, men aldrig på bekostnad av lönsam innovation”.  

   
Om Itiviti

Itiviti är en världsledande leverantör av teknologi till kapitalmarknadens aktörer. Tradingfirmor, banker, mäklare och institutionella kunder använder Itivitis lösningar och kunnande för att effektivisera sin dagliga verksamhet och för att skapa bestående konkurrensfördelar på globala marknader.

Itiviti har 13 kontor och mer än 400 kunder över hela världen. Företaget bildades genom ett samgående mellan Orc Group, världsledande inom teknologi för börshandel, och CameronTec Group, den globala standarden inom infrastruktur för finansiell meddelandehantering. Från starten 2016 har Itiviti ca 400 medarbetare och en uppskattad årsomsättning på 700 MSEK.

Itiviti arbetar med kontinuerlig innovation för att utveckla flexibla plattformar och lösningar som hjälper kunderna att ta initiativet och möta utmaningar från föränderliga marknader och regelverk.

Itiviti Group Holding AB ägs av Itiviti AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare.

För mer information besök: Itiviti.com

Share this article