Cidron Intressenter AB[1] (“Cidron Intressenter”), ett bolag indirekt helägt av Nordic Capital VII Limited[2] (“Nordic Capital Fund VII”), offentliggjorde den 29 september 2010 ett rekommenderat erbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Munters AB (publ) (”Munters”) att förvärva samtliga aktier i Munters till ett pris om 73 kronor per aktie, vilket den 13 oktober 2010 höjdes till 77 kronor per aktie. 

Erbjudandet har accepterats av aktieägare representerande 70 966 321 aktier, motsvarande 96,0 procent av de utestående aktierna och rösterna i Munters. 

Samtliga villkor för Erbjudandet har uppfyllts förutom villkoret om godkännanden från konkurrensmyndigheter.[3] Villkoret gällande tillstånd och godkännanden från konkurrensmyndigheter kvarstår oförändrat. Samtidigt har Cidron Intressenter beslutat att frånsäga sig rätten att frånfalla detta villkor. Detta innebär att aktieägare som accepterat Erbjudandet inte har rätt att återkalla avgiven accept. 

Kvarvarande konkurrensgodkännanden förväntas erhållas omkring den 4 november 2010. 

I syfte att invänta kvarvarande godkännanden från konkurrensmyndigheter, samt för att möjliggöra deltagande i Erbjudandet för de aktieägare som ännu inte accepterat Erbjudandet, har Cidron Intressenter beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 4 november 2010 kl. 17.00. 

Förutsatt att Cidron Intressenter senast den 5 november 2010 offentliggör att det kvarstående villkoret för Erbjudandet har uppfyllts beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 8 november 2010. 

Aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptperioden har inte rätt att återkalla avgiven accept. Cidron Intressenter förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. 

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till www.cidronintressenter.com och Nordea på telefon + 46 8 21 27 67.

Frågor från media ställs till:

Mikael Widell, Communications Manager
+46 8 440 50 70
+46 703 11 99 60 

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 28 oktober 2010 kl. 08.40.

[1] Ett nybildat bolag indirekt helägt av Nordic Capital Fund VII.
[2] Nordic Capital VII Limited är ett så kallat limited liability company, bildat i enlighet med lagstiftningen i Jersey och med registrerat säte på St Helier, Jersey, vilket agerar, i samband med Erbjudandet, i sin kapacitet såsom så kallad General Partner för och på uppdrag av Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P.
[3] Se villkor nr. (iv) i avsnittet Villkor för Erbjudandet på sidan 5 i erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet respektive sidan 3 i tillägget till erbjudandehandlingen daterat den 14 oktober 2010.

Share this article


Downloads

Download Link