• Rörelsens intäkter under oktober – december 2015 uppgick till 123 686 (101 425) Tkr, en ökning med 22 % jämfört med samma kvartal 2014. Justerat för valutakurseffekter uppgick intäktsökningen till 12 261 Tkr där merparten förklaras av förvärvet av Tbricks. Intäkterna justerade för valutakurseffekter i årets fjärde kvartal ökade marginellt jämfört med föregående kvartal.

  • Justerad EBITDA uppgick till 56 172 (46 598) Tkr och EBITDA-CAPEX uppgick till 16 402 (17 670) Tkr. Rörelsens kostnader och CAPEX, justerade för engångseffekter, är högre jämfört med motsvarande period föregående år. Detta förklaras av tillkommande utgifter för hård- och mjukvara om 5 600 Tkr främst i och med satsningen på Managed Services samt utvecklingen av Orc Analyst, en programvara utvecklad för att möta regulatoriska krav i enlighet med MIFID II och andra regelverk. Resterande del förklaras av den försvagade svenska kronan och ökade rörelsekostnader efter förvärvet av Tbricks. Trots den ökade personalstyrkan om 25 % är personalkostnaderna endast marginellt högre jämfört med samma period föregående år, då koncernen i och med förvärvet av Tbricks nu har anställda i St. Petersburg, där lönenivån generellt är lägre.

  • EBITDA-CAPEX för oktober – december 2015 uppgick till 16 402 Tkr jämfört med 32 970 Tkr i årets tredje kvartal. Minskningen är huvudsakligen hänförlig till säsongseffekter i personalkostnader som påverkade det tredje kvartalet positivt samt att resekostnader och utgifter för hård- och mjukvara har ökat i det fjärde kvartalet på grund av det ovan nämnda MIFID II projektet.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR TORBEN MUNCH KOMMENTERAR:
“Det fjärde kvartalet innebar fortsatt tillväxt för våra affärer, med nya kunder och en god utveckling av försäljningen i alla regioner. Särskilt goda resultat noterades i APAC-regionen, där vi ser ett ökande intresse för pan-asiatisk handel bland befintliga och nya kunder. Vår stabila och flexibla plattform gör det möjligt för kunderna att dra fördel av denna trend, och samtidigt anpassa sig till en skiftande och komplex omgivning med olika regelverk. En viss andel av nyförsäljningen syns ännu inte i intäktssiffrorna, på grund av ledtiden mellan orderdatum och intäktsförande.

Under 2015 genomförde vi samgåenden med två bolag (Tbricks i januari och CameronTec via vårt moderbolag i oktober), vilket följdes upp med lanseringen av Itiviti i februari 2016. Vi går in i det nya året med höga förväntningar på vårt nya kombinerade erbjudande, som vi är övertygade ger kunderna unika möjligheter till framgång på kapitalmarknaderna till en lägre kostnad och med bättre kvalitet.

Etableringen av Itiviti som vårt nya företagsnamn och varumärke är ett logiskt steg i arbetet med att optimera marknadsföring och leverans av produkter och tjänster från de tidigare enheterna Orc respektive CameronTec. Det är en förening som blir större än summan av delarna, då vi nu har kapacitet för att nå ut till nya intressanta marknadssegment och att möta bredare behov hos kunderna”.

OM ORC GROUP
Orc, världsledande teknikleverantör inom börshandel med derivatinstrument. Framgångsrika marknadsaktörer vänder sig till Orc för nästa generation lösningar med de verktyg som krävs för att behålla ett försprång på dagens marknader som präglas av hårt konkurrenstryck och snabba förändringar.

Genom långsiktiga samarbeten och kontinuerlig, resultatinriktad innovation tillgodoser Orc kraven från ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare över hela världen. Orc har kapacitet för global leverans, med 200 kunder i över 30 länder och anslutningar till över 150 marknadsplatser, samt kontor i alla ledande finansiella centra.

Orc erbjuder även expertrådgivning och tjänster som kombinerar vårt tekniska kunnande med djupa insikter om finansbranschen, bland annat kring riskhantering och marknadsregleringar. Våra tjänster bidrar till att minska kostnader och komplexitet och gör det möjligt för kunden att lägga fullt fokus på sin tradingverksamhet.

I oktober 2015 gick Orc samman med CameronTec, den globala standarden inom finansiell meddelandehantering, med målet att skapa det starkaste erbjudandet inom teknologi för trading och konnektivitet på kapitalmarknaden.

Orc ägs av Orc Group Holding AB, där Nordic Capital Fund VII är huvudägare.

För mer information besök: orc-group.com


    
KONTAKTINFORMATION

VD Torben Munch, telefon: +46 8 506 477 35
CFO Tony Falck, telefon: +46 8 506 477 24

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Orc Group Holding AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2016 kl. 08:00.

Share this article