STABILT RESULTAT OCH STRATEGISKT FÖRVÄRV AV TBRICKS

  •  Rörelsens intäkter under oktober – december 2014 uppgick till 101 (102) Mkr, en minskning med 1 % jämfört med samma period 2013. Intäkterna var också något högre gentemot årets tre första kvartal, vilket främst förklaras av en gynnsam utveckling av euro och amerikanska dollar under slutet av 2014.

  •  Justerad EBITDA uppgick till 44 (39) Mkr och justerat EBITDA-CAPEX uppgick till 18 (12) Mkr. Rörelsens kostnader och CAPEX är något lägre jämfört med motsvarande period föregående år vilket främst förklaras av lägre konsultkostnader och kundförluster. Resultatnivån är i paritet med de senaste tre kvartalen.

  •  Rörelsens intäkter under januari – december 2014 uppgick till 396 (427) Mkr, en minskning med 7 % jämfört med samma period 2013, vilket främst beror på fortsatt låg aktivitet på de finansiella marknaderna.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR TORBEN MUNCH KOMMENTERAR:
“För det fjärde kvartalet presenterar Orc ett robust finansiellt resultat, mot bakgrund av fortsatt utmanande marknadsförutsättningar i samtliga geografiska regioner. Intäkterna var stabila och vi upprätthåller en stark rörelsemarginal. Kostnadskontroll genomsyrar alltjämt vår strategi, samtidigt som vi fortsätter investera i vår världsledande produktutveckling.

Strategin återspeglas även i förvärvet av Tbricks, vilket offentliggjordes 2 januari 2015. Genom att Tbricks plattform nu läggs till Orcs ledande nätverk av marknadskopplingar och vår plattform för elektronisk handel förstärker vi vår position som den ledande globala aktören för lösningar inom options- och terminshandel. Den strategiska logiken förstärks ytterligare av identifierade kostnads-synergier.

Tillsammans kommer Orc och Tbricks att förfoga över marknadens största utvecklings- och serviceteam inom trading och elektronisk handel för listade derivat. Vi blir därmed ännu bättre positionerade för att möta de ständigt skiftande kraven från marknaden, till nytta för alla Orcs intressenter”.

OM ORC GROUP
Orc är världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument. Genom att fokusera på långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation stödjer vi ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare världen över.

Våra kunder uppskattar Orcs robusta lösningar för att de skapar konkret värde och bidrar till att de kan nå sina affärsmål på de allt mer komplexa och konkurrensutsatta finansiella marknaderna.

Orc är globalt verksamma med nära 200 kundinstallationer i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra.

Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet.

Orc ägs av Orc Group Holding AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare.

För mer information besök: orc-group.com

KONTAKTINFORMATION
VD Torben Munch, telefon: +46 8 506 477 35
CFO Tony Falck, telefon: +46 8 506 477 24

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Orc Group Holding AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2015 kl. 08:00.

Share this article