Denna bokslutskommuniké avser Orc Group Holding AB (publ) - (tidigare Cidron Delfi Intressenter AB (publ)) - och Orc Group Holding-koncernen för perioden 1 januari – 31 december 2013. Orc Group Holding AB förvärvade i början av 2012 Orc-koncernen genom ett offentligt uppköpserbjudande riktat till aktieägarna i Orc Group AB (publ). Efter försäljningar av Orcs tidigare dotterbolag samt under-koncerner CameronTec och Neonet utgörs den kvarvarande rörelsen i Orc Group Holding-koncernen sedan oktober 2012 av verksamheten i Orc. Därför avser kommentarerna i denna kommuniké endast utvecklingen inom Orc.


MARKNADEN FORTSATT UTMANANDE, FÖRSIKTIG OPTIMISM INFÖR DET KOMMANDE ÅRET

  • Rörelsens intäkter under oktober – december 2013 uppgick till 102 (120) Mkr, en minskning med 15 %. Justerad EBITDA uppgick till 39 (60) Mkr.
  • Rörelsens intäkter under januari – december 2013 uppgick till 427 (511) Mkr, en minskning med 16 %. Justerad EBITDA uppgick till 199 (238) Mkr.
  • Intäkterna minskade jämfört med motsvarande perioder föregående år främst på grund av en minskad efterfrågan på de globala finansiella marknaderna. Genomförda effektiviserings-program samt andra anpassningar till rådande marknadsförutsättningar resulterade i lägre helårskostnader. Ompositionering och utveckling av bolagets säljerbjudande medförde ökade kostnader i årets sista kvartal. Investeringar i produktutveckling har fortsatt på oförändrad nivå.
  • Satsningen på tjänstekonceptet Professional Services har gett resultat och intäkterna under januari – december 2013 uppgick till 8 (3) Mkr.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR TORBEN MUNCH KOMMENTERAR:
“I det fjärde kvartalet noterade vi ett positivt mottagande för Orcs nya produkter. Vårt arbete med att ta vara på möjligheterna som detta skapar och generera intäkter tar dock tid. Marknaden för finansiella produkter och tjänster fortsätter att vara utmanande. Följaktligen noterade Orc lägre intäkter jämfört med föregående kvartal.

Kostnaderna var högre än i det tredje kvartalet, där säsongseffekter bidrog till lägre kostnader. Orc håller fast vid strategin med betydande, löpande investeringar i produktutveckling, vilket resulterar i ett nedåt-tryck på EBITDA-CAPEX. Samtidigt upprätthåller vi en strikt kostnadsdisciplin och fokuserar ständigt på kostnadsbesparingar som inte negativt påverkar genomförandet av vår strategi.

I januari 2014 lanserades en ompositionering av Orc i linje med vårt nya produkt- och tjänsteutbud, som vi kan introducera i kraft av tidigare utvecklingsinvesteringar. Våra kunder har visat stort intresse och lämnat positiv feedback, vilket gör att vi ser fram emot 2014 med högre ställda förväntningar än vid motsvarande tidpunkt förra året, och med fortsatt tilltro till vår strategi”.

OM ORC GROUP
Orc är världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument. Genom att fokusera på långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation stödjer vi ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare världen över.

Våra kunder uppskattar Orcs robusta lösningar för att de skapar konkret värde och bidar till att de kan nå sina affärsmål på de allt mer komplexa och konkurrensutsatta finansiella marknaderna.

Orc är globalt verksamma med nära 200 kundinstallationer i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra.

Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet.

Orc ägs av Orc Group Holding AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare.

För mer information besök: orc-group.com

  
KONTAKTINFORMATION

VD Torben Munch, telefon: +46 8 506 477 35
CFO Tony Falck, telefon: +46 8 506 477 24

   
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Orc Group Holding AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2014 kl. 08:00.

Share this article