Genomförd strategi ger grund för optimistisk framtidssyn

  • Rörelsens intäkter under oktober – december 2016 uppgick till 179 682 (176 956) Tkr, en ökning med 2 % jämfört med samma kvartal 2015. Justerat för valutakurseffekter ökade intäkterna med 1 139 Tkr (1 %). Ökningen var hänförlig till Systemintäkterna.

  • Justerad EBITDA uppgick till 92 990 (83 290) Tkr och EBITDA-CAPEX uppgick till 41 168 (32 049) Tkr. Rörelsens kostnader och justerad CAPEX, justerade för engångseffekter, var 6 393 Tkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat med valutakurseffekter var kostnaden 8 508 Tkr lägre jämfört med samma period föregående år, en kostnadsminskning med 10 %. Kostnadsminskningen är främst hänförlig till synergieffekter från sammanslagningen av Orc och CameronTec samt lägre rörliga lönekostnader vilket motverkades av ökade reserveringar för kundförluster. Den intensiva utvecklingen av nya produkterbjudanden består vilket bekräftas av en fortsatt hög justerad CAPEX-nivå.

Verkställande direktör Torben Munch kommenterar:

“När vi nu firat årsdagen för bildandet av vårt nya företag och varumärket Itiviti ser vi tydligt styrkan i det heltäckande erbjudande som formats genom integrationen av CameronTec. 2016 utmärkte sig som ett händelserikt år med intensiv aktivitet: vi utvecklade och lanserade nya lösningar för regelefterlevnad, kunddriven handel liksom driftstjänster, bland annat managed connectivity plattformen, Itiviti Managed FIX, för USA-marknaden.

Samtidigt som vi ökat intäkterna har förutsättningarna på marknaden präglats av en del motvind: politiska händelser som Brexit och valutgången i USA skapade osäkerhet hos kunderna, vilket i vissa fall föranledde i uppskjutna investeringsbeslut. De trender som ligger till grund för vår strategi ser ut att förverkligas, med ökat fokus på kärnverksamheten och därmed ökad vilja att överlåta hanteringen av teknologi och infrastruktur till externa leverantörer. Samtidigt strävar marknadsaktörerna efter att begränsa antalet leverantörsrelationer och använda bredare lösningar som omfattar flera tillgångsslag. Här står Itiviti väl positionerat med vår moderna teknikplattform, som vi fortsätter att bygga ut.

Ytterligare ett viktigt ämne är införandet av MiFID II. Under 2016 ökade våra utvecklingskostnader till sin högsta nivå på fem år, då vi investerar kraftigt i lösningar som hjälper våra kunder att möta de utmaningar som de ställs inför av de nya regelverken.

Den 20 februari meddelade Itiviti att vi löser in den utestående företagsobligationen före löptidens utgång i november 2017, till förmån för en lånelösning med den nordiska banken DNB. Vi är tillfreds över att ha säkrat en långsiktig finansiering till betydligt lägre kostnad än det tidigare obligationslånet”.

  
Om Itiviti

Itiviti är en världsledande leverantör av teknologi till kapitalmarknadens aktörer. Tradingfirmor, banker, mäklare och institutionella kunder använder Itivitis lösningar och kunnande för att effektivisera sin dagliga verksamhet och för att skapa bestående konkurrensfördelar på globala marknader.

Itiviti har 13 kontor och mer än 400 kunder över hela världen. Företaget bildades genom ett samgående mellan Orc Group, världsledande inom teknologi för börshandel, och CameronTec Group, den globala standarden inom infrastruktur för finansiell meddelandehantering. Från starten 2016 har Itiviti ca 400 medarbetare och en uppskattad årsomsättning på 700 MSEK.

Itiviti arbetar med kontinuerlig innovation för att utveckla flexibla plattformar och lösningar som hjälper kunderna att ta initiativet och möta utmaningar från föränderliga marknader och regelverk.

Itiviti Group Holding AB ägs av Itiviti AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare.

För mer information besök: Itiviti.com

Share this article